Գնացուցակ

Ատամների պլոմբավորում գնացուցակ  Ատամի արմատների բուժում գնացուցակ  Լնդերի բուժում գնացուցակ  Վիրաբուժություն գնացուցակ  Ատամների պրոթեզավորում գնացուցակ  Ատամների ուղղում գնացուցակ

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ԳԻՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ
Ռենտգեն թիրախային թվային՝ RVG 1000  ≈ $2
Ռենտգեն թիրախային թվային՝ RVG (ձայնագրված CD դիսկ) 1500  ≈ $3
ԱՏԱՄՆԱՔԱՐ, ԱՏԱՄՆԱՓԱՌ, ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ
Ատամնաքարերի ուլտրաձայնային հեռացում և ատամների փայլեցում   15000  ≈ $30
Ատամնանստվածքների հեռացում AIR FLOW համակարգով 15000  ≈ $30
Ատամների սպիտակեցում սպիտակեցնող նյութի և ճառագայթի կիրառմամբ 80000  ≈ $160
ՊԼՈՄԲԱՎՈՐՈՒՄ՝ ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԻ ԴԵՖԵԿՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈԻՄ
Պլոմբավորում լուսային կարծրացման միկրոհիբրիդ պլոմբանյութով 10000  ≈ $20
Պլոմբավորում լուսային կարծրացման նանոհիբրիդ պլոմբանյութով 20000  ≈ $40
Պլոմբավորում՝ առջևի ատամի էսթետիկ վերականգնում 30000  ≈ $60
Մետաղական գամիկի տեղադրում 4000  ≈ $8
Ապակեմանրաթելային գամիկի տեղադրում 5000  ≈ $10
ԱՏԱՄԻ ՆԵՐՎԻ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ՝ ՊՈԻԼՊԻՏԻ ԲՈՒԺՈՒՄ
Արմատախողովակների ձեռքով մշակում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լեցավորում
1 արմատախողովակ 8000  ≈ $16
2 արմատախողովակ 10000  ≈ $20
3 արմատախողովակ և ավել 12000  ≈ $24
Էնդոդոնտիկ սարքի կիրառում +10000 + ≈ $20
ՀԱՐԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ՝ ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏԻ ԲՈՒԺՈՒՄ
Արմատախողովակների ձեռքով մշակում, դեղորայքային բուժում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լեցավորում
1 արմատախողովակ 12000  ≈ $24
2 արմատախողովակ 14000  ≈ $28
3 արմատախողովակ և ավել 16000  ≈ $32
Էնդոդոնտիկ սարքի կիրառում +10000 + ≈ $20
Արմատախողովակների ձեռքով վերամշակում, դեղորայքային բուժում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լեցավորում
1 արմատախողովակ 15000  ≈ $30
2 արմատախողովակ 17000  ≈ $34
3 արմատախողովակ և ավել 20000  ≈ $40
Էնդոդոնտիկ սարքի կիրառում +10000 + ≈ $20
ԼՆԴԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ
Գինգիվիտ կատարալ՝ հակաբակտերիալ թերապիա, վերականգնման խթանում 15000  ≈ $30
Գինգիվիտ խոցանեկրոտիկ՝ խոցերի մշակում և վերականգնման խթանում 25000  ≈ $50
Գինգիվիտ հիպերտրոֆիկ՝ գինգիվէկտոմիա և վերականգնման խթանում 25000  ≈ $50
Պարօդոնտիտ թեթև աստիճանի՝ լնդագրպանիկների փակ կյուրետաժ (3-6 ատամ) 20000  ≈ $40
Պարօդոնտիտ միջին աստիճանի՝ լնդագրպանիկների բաց կյուրետաժ (3-6 ատամ) 30000  ≈ $60
Պարօդոնտիտ ծանր աստիճանի՝ նախապատրաստում լաթային վիրահատության 25000  ≈ $50
Պարօդոնտոզ՝ վիտամինոթերապիա, նախապատրաստում լաթային վիրահատության 20000  ≈ $40
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տեղային անզգայացում 1500  ≈ $3
Ատամի պարզ հեռացում 3000  ≈ $6
Ատամի բարդ հեռացում 5000  ≈ $10
Ատամի արմատի բարդ հեռացում 8000  ≈ $16
Իմաստության ատամի պարզ հեռացում 10000  ≈ $20
Իմաստության ատամի բարդ հեռացում 15000  ≈ $30
Ոչ ճիշտ դիրք ունեցող՝ դիստոպիկ, ատամի հեռացում 15000  ≈ $30
Չծկթած՝ ռետենցված, կամ կիսատ ծկթած՝ կիսառետենցված, ատամի հեռացում 25000  ≈ $50
Ատամնաբնի բորբոքման՝ ալվեոլիտի, բուժում 10000  ≈ $20
Կիսատ ծկթած ատամը շրջապատող լնդի բորբոքման՝ պերիկորոնորիտի, բուժում 10000  ≈ $20
Վերնոսկրի բորբոքման՝ պերիօստիտի, բուժում 15000  ≈ $30
Վերծնոտային ծոցի պերֆորատիվ անցքի փակում 20000  ≈ $40
Ատամի արմատածայրի հեռացում՝ ապեկէկտոմիա 25000  ≈ $50
Ատամի կիստայի հեռացում 30000  ≈ $60
Ատամի արմատների և պսակի մասնակի հեռացում՝ հեմիսեկցիա 15000  ≈ $30
Լնդային եզրի պլաստիկա՝ գինգիվոպլաստիկա (3-6 ատամ)
30000  ≈ $60
Լաթային վիրահատություն (3-6 ատամ) 40000  ≈ $80
Սանձիկի հատում և երկարացում՝ ֆրենուլոպլաստիկա 20000  ≈ $40
Լնդային ռեցեսիայի՝հետաճի, վերացում (1-2 ատամ) 20000  ≈ $40
Ատամի կլինիկական պսակի երկարացում՝ պրոթեզավորման նախապատրաստում (1 ատամ) 10000  ≈ $20
Ալվեոլյար ելունի դեֆեկտի հարթեցում` պրոթեզավորման նախապատրաստում (3-6 ատամ) 20000  ≈ $40
Բերանի նախադռան խորացում՝ վեստիբուլոպլաստիկա (3-6 ատամ) 25000  ≈ $50
Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում 25000  ≈ $50
ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արհեստական պսակի պարզ հեռացում 1000  ≈ $2
Արհեստական պսակի բարդ հեռացում 2000  ≈ $4
Արհեստական պսակի կամ գամիկի ֆիքսում 2000  ≈ $4
Ձուլված գամիկ՝ 1 արմատ 8000  ≈ $16
Ձուլված գամիկ՝ բազմարմատ
10000  ≈ $20
Ցիրկոնային գամիկ 30000 ≈ $60
Մետաղ-կերամիկական պսակ 35000 ≈ $70
Պսակ ցիրկոնի օքսիդի հիմքի վրա 80000  ≈ $160
Կերամիկական պսակ e.max 100000  ≈ $200
Կերամիկական վինիր e.max 100000  ≈ $200
Շարժական թիթեղային պրոթեզ՝ 1 ծնոտ 60000  ≈ $120
Շարժական թիթեղային պրոթեզ փափուկ հենքով՝ 1 ծնոտ 120000  ≈ $240
Շարժական աղեղային պրոթեզ՝ 1 ծնոտ 150000  ≈ $300
ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒՄ՝ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բարդության I աստիճան 250000  ≈ $500
Բարդության II աստիճան 350000  ≈ $700
Բարդության III աստիճան 450000  ≈ $900
Բարդության IV աստիճան
650000 ≈ $1300
Կերամիկական բրեկետներ +100000 + ≈ $200
Ինքնակապվող մետաղական բրեկետներ  +100000 + ≈ $200
Ինքնակապվող կերամիկական բրեկետներ +150000 + ≈ $300
Սապֆիրե բրեկետներ +150000 + ≈ $300
Կիսվել